KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

Pályázatok

Pályázó neve: Kölked Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Csapadék- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II.ütem
Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035
OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: TOP- 2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Kölked
Megítélt összeg: 96 336 634.- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2021.12.03.
Forrás: ERFA
Projekt összköltség: 96 336 634.- HUF
A projekt tényleges fizikai befejezésének dátuma: 2023.12.19
 
Projekt összefoglalása: 
A tervezett vízrendezési projekt Kölked településre irányul. A település célja a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő csapadékvíz-elvezetés megvalósítása, fenntartása a település közigazgatási területén. A beruházás megvalósulása esetén biztonságosan megoldódik a csapadékvíz elvezetése nagyobb intenzitású csapadékok esetén is. A tervezett műszaki megoldásoknak köszönhetően a fenntartási üzemeltetési költségek lecsökkennek, miközben a településen élők életében minőségi változás áll be. Megszűnik az ingatlanok elöntésének veszélye és a közutak sárral, iszappal történő elárasztása, ami közlekedésbiztonsági szempontból is igen kedvező. A csapadékvíz elvezetése a II. ütemben a községet K-NY irányba átszelő szakasz. Teljes egészében a II. Lajos utcát, és kismértékben a Rózsa utcát érintő szakaszról van szó.
A tervezési szakasz hosszán, az utca mindkét oldalán jelenleg is meglévő, földárok rekonstrukciója kerülne megvalósításra, az utca É-i és D-i oldalán is.
A tervezett beruházás építés kivitelezési munkái a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) kezelésében lévő területen valósulna meg.
A fejlesztéssel érintett területek: II. Lajos utca, hrsz: 377; Rózsa utca, hrsz: 210

 Barátunk, vagy ellenségünk?

Mindkettő, de életünk is!

Mit érdemes tudni az iható vízről és a csapadékvíz hasznosíthatóságáról?

 Szemléletformálás a víz hasznosságáról

a TOP-2.1.3-16-BA1-2017 projekt azonosítószámú

„Csapadék- és belvíz hálózat építése Kölkeden” című projekt kapcsán.

 Sajtóközlemény


Megépült a csapadék- és belvíz elvezető hálózat Kölkeden

2020. július 9.

A Terület- Településfejlesztési Operatív Program keretében 46,64 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Kölked Község Önkormányzata és konzorciumi partnere a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a „Csapadék- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden” című TOP2.1.3-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A teljes sajtóközlemény IDE kattintva letölthető.Kedvezményezett neve: Mohács Város Önkormányzata, Majs Község Önkormányzata, Nagynyárád Község Önkormányzata, Kölked Község Önkormányzata, Somberek Község Önkormányzata, Dunaszekcső Község Önkormányzata, Lánycsók Község Önkormányzata.
 
-        Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban.
 
-        Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft
 
-        Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
-        A projekt tartalmának bemutatása: A „Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban” című támogatási kérelem a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Mohácsi járásban érintett 7 önkormányzat és két önkormányzati társulás konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Mohács, Dunaszekcső, Kölked, Lánycsók, Majs, Nagynyárád, Somberek, mindösszesen. A konzorcium tagjai főként óvodai intézményekkel, a településen működő iskolás korúak számára oktatást és kulturális programot nyújtó intézményekkel, illetve hivatalikkal vesznek részt a projekt megvalósításában. Érintett a humán alapszolgáltatást nyújtó családsegítő szolgálat és a nappali idősellátást biztosító intézmény. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A Konzorcium az alábbi részcélokat tűzte ki magának a projektben: A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
 
-        A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.08.31.
 
-        Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00038
Pályázó neve: Kölked Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: Kölkedi Általános Iskola-, Óvoda-,Tornaterem-, Konyha-, Könyvtár közösségi épület energetikai korszerűsítése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP- 3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Kölked

Megítélt összeg: 169 405 040.- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2018.06.18.

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 169 405 040.- HUF

Projekt összefoglalása: 

A projekt keretében Kölked Község Önkormányzatának tulajdonában álló épület (7717 Kölked, II. Lajos u. 30. Hrsz.: 44) energetikai korszerűsítése valósul meg, amely a következő funkciókat látja el a településen: általános iskola, óvoda, konyha, könyvtár, tornaterem.

A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása (külső határoló szerkezetek hőszigetelése, nyílászárócsere, fűtésszabályozás modernizálása, napelemes rendszer telepítése), a megvalósítás azért szükséges, hogy csökkenjenek a jelenlegi magas üzemeltetési költségek és a káros anyag kibocsátás. A megvalósítás teljes mértékben hozzájárul a különböző energiahatékonysági és megújuló energiafelhasználásra vonatkozó irányelveknek. A projekt megvalósítása esetén az épület hőtechnikai tulajdonságai javulnak, csökken a fajlagos hőveszteség, kevesebb lesz az épület fűtési energiafogyasztása. A kevesebb fogyasztás kevesebb energiafelhasználást jelent, ami kevesebb üzemeltetési költséggel jár és csökken a káros anyag kibocsátás.

A napelemes rendszer telepítésével tovább csökken a fosszilis energiafelhasználás. Az épületről lekerülnek az azbeszt tartalmú elemek. Akadálymentesítés következtében az épület egyes részei akadálymentesen látogathatóak lesznek. Az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatai közül a komplex szintű energetikai felújítás került kiválasztásra: Homlokzati falak, padlásfödém és lapostető hőszigetelése, nyílászárócsere, kazáncsere, fűtésszabályozás korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése.Pályázó neve: KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Csapadék- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Kölked

Megítélt összeg: 46.639.024 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13.

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 46.639.024 .- HUF

Projekt befejezési dátuma: 2020. 04.30.

A projekt összefoglalása:

A projekt célja az elkészült tervek alapján csapadék- és belvíz elvezetés megoldása. A vízelvezető árkok korszerűsítése, illetve a csatornák kiépítése megelőzné, csökkentené a magán- és közvagyont egyaránt fenyegető vízkárokat. A projekt megvalósulása az élet- és vagyonbiztonságot, és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálná.

A tervezett fejlesztés a település azon kritikus részeit érinti, mely helyeken a vízelvezetés tervszerűen nem megoldott, és a vízelöntések gyakori károkat okoznak. A tervezett vízrendezés magában foglalja azokat a vízilétesítményeket, amelyek segítenek a legjelentősebb problémák megoldásában.

A legveszélyeztetettebb terület az elvezető rendszerrel nem rendelkező Tisza utca-Hunyadi utca - Mátyás utca – II Lajos utca által határolt terület és a Tisza utca – II. Lajos utca – Mátyás utca Árpád utca által határolt terület; illetve a Tisza utca és II. Lajos utca által lehatárolt dél-keleti terület, ahol a szűk utcákban jelenleg semmilyen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer nem található.

A projekt keretében a jelenleg meglévő vízelvezetők nyomvonala nem változik. Fedett árok nem készül a projekt keretében. Fedett folyókák kerülnek kialakításra azon szakaszokon, ahol jelenleg semmilyen kiépített csapadékvízelvezetés nincs és a szűk utcák miatt más megoldás nem lehetséges.

A beavatkozás a Pályázati felhívás „A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével” megnevezésű önállóan támogatható tevékenységének b) pontjába tartozik.

A kivitelezés 2019. augusztusában kezdődött meg és 2019. december közepén eredményesen lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás.

A vállalt indikátor – Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 1821 m – teljesült – melyet a projekt 2020. 04.30-án ért el.

Továbbá a projekt keretében megvalósult a kötelező szemléletformálási akció is.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

(KÖZBESZERZÉSI DOKUMETUMOK)

Kölked kül- és belterületi utak felújítása tárgyú, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz
 


Pályázó neve: KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Kölked

Megítélt összeg: 19 028 598 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 19 028 598 .- HUF

A projekt befejezési dátuma: 2018.10.31.

A projekt összefoglalása:

A projekt fő célja a területi védőnői ellátás fejlesztése, mely során a jelenleg is helyt adó épület épületenergetikai és műszaki fejlesztése valósul meg. Kölked Község a Dél-dunántúli régióban, Baranya megye keleti részén fekszik Baranya és Bács-Kiskun megye határán, a Duna mellett. Állandó lakossága 1031 fő. A projekt célcsoportja a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó fiatal lakosság, kiemelten a várandó, illetve gyermekes édesanyák, valamint a 0 – 6 éves korú gyermekek.

A fejlesztendő épület Kölked Község tulajdonát képezi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú. Az épület helyt ad a védőnői szolgálatnak, valamint egy közösségi teremnek, melyet nyugdíjasklubnak, valamint rendezvények megtartására használnak. A pályázat keretén belül az Önkormányzat az egész épületet kívánja fejleszteni projektarányosan. A rendelőkben 1 fő védőnő dolgozik.

Az önállóan támogatható tevékenységek keretén belül 1 db alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése valósul meg, mely során a védőnői ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása történne meg. A projekt önállóan nem támogatható, válaszható tevékenységei az eszközbeszerzés, mely során a területi védőnő részére kerülnek beszerzésre eszközök a törvény által előírt alapfelszereltségnek megfelelően, valamint családbarát funkciók elhelyezése kapcsán a már meglévő gyermek játszósarok fejlesztése valósul meg. Az épület akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése megvalósul.

A fejlesztés során Kölkeden és az egészségügyi ellátó működési területéhez tartozó településeken élők jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak.

A projekt 2018. október 31-én befejeződött.Kölked Község Önkormányzat tulajdonában lévő
 „Közösségi ház -Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden”

Múlt, jelen, jövő a Duna mentén - Az élő Duna
Turisztikai, Információs, Bemutató, Oktatási és Konferencia Központ (TIBOKK)
Kölked-Erdőfű településen

  
     
     
 
         
 
   
   Költségszámítás MVH Pályázat (letölthető)
Létesítményjegyzék - PÁLYÁZAT (letölthető)

Tervezés alatt, nagy valószínűséggel megvalósuló projekt, elindulása 2017-2018 évben várható
 „Limes – Altinum világörökségi várományos helyszín turisztikai jellegű bemutatása, Kölked – Várdombon”
 Előzetes projektötletek, tervezési vázlatok
             

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2016”
Belterületi utak felújítása 5 millió forint pályázati összeg + 5 millió önrész
A pályázat sikertelen lett

  Önkormányzati Hivatal felújítása